BARBARA

Käyttöohjeita


Näissä ohjeissa on runsaasti englannin sanoja, koska BARBARA-sovelluksen käyttöliittymä on englanniksi.

Kun BARBARA-metronomi käynnistyy, sen näytöllä on yksi 4/4-tahti. Tuo 4/4-tahti on itse asiassa 'tahtisekvenssi', jossa vaan sattuu olemaan ainoastaan yksi tahti.

Kun tahtisekvenssi koostuu yhdestä tahdista, BARBARA toimii kuten perinteinen metronomi. Jos painettaisiin Repeat-nappia silloin kun yksi 4/4-tahti on näkyvissä, BARBARA soittaisi: tick, tock, tock, tock, tick, tock, tock, tock, tick, tock, jne.

BARBARAn päänäkymä sisältää joukon pienempiä ja isompia painettavia nappeja. New-nappi avaa uuden näkymän, joka sisältää nappeja joilla voidaan luoda uusi tahtisekvenssi.

Edit-napin avulla voidaan muuttaa sillä hetkellä näytössä olevaa tahtisekvenssiä.

Lists-napin avulla päästään tarkastelemaan listoja esim. aiemmin ohjelmoiduista sekvensseistä. Info-napin takaa löytyy eräitä tietoja ja asetuksia.

Tällä videolla esitellään BARBARAn tärkeimmät ominaisuudet.

BARBARAn näytössä oleva tahtisekvenssi, kuten yllä oleva yksitahtinen sekvenssi, voidaan soittaa joko kerran tai 'loputtomasti' alareunassa olevan kahden napin avulla.

Play-nappi vasemmassa alakulmassa soittaa näytetyn tahtisekvenssin kerran, kun taas sen viereinen Loop-nappi toistaa sekvenssiä kunnes metronomi pysäytetään tai laitetaan pause-tilaan.

Play- ja Loop-napit muuttuvat Stop- ja Pause-napeiksi kun BARBARA soittaa tahteja. Pause-nappi muuttuu Resume-napiksi jos sitä painetaan.

Ohjelmointinapit: Sivu 1

Kun New- tai Edit-nappia on painettu päänäkymässä, näkymäksi vaihtuu ns. editointinäkymä, joka sisältää ohjelmointinappeja joilla saadaan aikaiseksi erilaisia tahtisekvenssejä.

Ohjelmointinappeja on useita sivuja. Oheisessa kuvassa on ensimmäisen sivun napit. Näillä napeilla voidaan ohjelmoida tahteja joissa alempi numero, 'nimittäjä', on joko 4 tai 8.

Ohjelmointinapit: Sivu 2


Voit siirtyä toisia ohjelmointinappeja sisältävälle sivulle pyyhkäisemällä vaakatasossa näyttöä.

Toisella sivulla olevien nappien avulla voit ohjelmoida tahteja joissa alempi numero on 2, 16 tai 32.

Lisäksi tämä sivu tarjoaa nappeja taukojen ohjelmointiin.

Merkintöjä ||: ja :|| sisältävillä napeilla voidaan saada aikaiseksi tahtisekvenssejä jotka soitetaan useaan kertaan. Useaan kertaan oikean kertausmerkin sisältävää nappia painamalla voidaan määrittää kuinka monta kertaa kertausmerkkien sisällä olevat tahdit soitetaan. Oikean kertausmerkin päälle ilmestyy numero joka kertoo soittokertojen määrän.

Ohjelmointinapit: Sivu 3


Kolmannen ohjelmointinappeja sisältävän sivun napit ovat numeroiltaan samanlaiset kuin ensimmäisen sivun napit.

Kolmannen sivun napeissa numerot on merkitty kuitenkin tummalla värillä, mikä merkitsee sitä että näillä napeilla ohjelmoidut tahdit soitetaan toisella metronomiäänellä. BARBARA voi käyttää kahta erilaista metronomiääntä. Voidaan ajatella että vaaleanumeroisilla napeilla tehdään primääriääniä ja tummanumeroisilla napeilla sekundääriääniä. Esim. ennen soiton alkua annettavat alkutahdit voidaan ohjelmoida tummilla napeilla.

Ohjelmointinapit: Sivu 4


Myös neljännen sivun ohjelmointinapit sisältävät tummanumeroisia tahteja, mikä merkitsee että näillä napeilla saadaan aikaiseksi vaihtoehtoisia metronomiääniä.

Neljännellä sivulla esitellään myös napit joissa kertausmerkit on tummalla värillä. Näiden kertausmerkkien sisään voidaan laittaa tahtisekvenssejä jotka ovat sivulla 2 esiteltyjen vaaleiden kertausmerkkien sisällä. Näin on mahdollista tehdä ns. sisäkkäisiä toistettavia sekvenssejä. Tummien kertausmerkkien sisään on mahdollista laittaa vaaleiden kertausmerkkien sisällä oleva sekvenssi, mutta ei toisinpäin. Tummat kertausmerkit ovat siten 'vahvemmat' kertausmerkit. BARBARA varoittaa jos vaaleiden kertausmerkkien sisään yritetään laittaa tummat kertausmerkit.

Neljännellä sivulla on myös napit, joiden avulla voidaan ohjelmoida tahtisekvenssiin tempo, tai tempon pienentäminen tai lisääminen. Tempon hallintaan liittyen on esimerkkejä jäljempänä.

Toistojen ohjelmointi

On olemassa neljä erilaista tapaa joilla BARBARA saadaan soittamaan jokin tahti tai tahtisekvenssi useaan kertaan. Yksinkertaisin tapa on käyttää päänäkymän Repeat-nappia Play-napin sijaan.

Sitten on mahdollista ohjelmoida toistoja. Yksittäinen tahti on mahdollista saada 'soimaan' useaan kertaan yksinkertaisesti siten että painetaan sen nappia useaan kertaan. Vielä on mahdollista käyttää kahdenlaisia kertausmerkkejä, joiden sisällä olevat tahdit soitetaan useaan kertaan.

Seuraavassa esimerkissä kaksi tahtia soitetaan kumpikin kaksi kertaa, ja tämä sekvenssi soitetaan yhteensä kolme kertaa:

Seuraavassa sama 'metronominen musiikki' on tehty ilman kertausmerkkejä:


Yksittäinen tahti saadaan soimaan useaan kertaan kun sen nappia painetaan niin monta kertaa kun tahdin halutaan soivan. Toinen mahdollisuus on asettaa soittokertojen määrä numeerisesti. Tämä voidaan tehdä kun tahdin nappia painetaan pitkään, jolloin avautuu seuraava näkymä (dialogi) jossa haluttu soittomäärä asetetaan numeroina.

Pitkä painallus (long press) voidaan tehdä kaikille tahtien ohjelmointinapeille, jolloin avautuu yllä kuvattu näkymä.

Sisäkkäiset toistot

Kertausmerkkejä sisältävien nappien avulla saadaan aikaan tahtisekvenssejä jotka soitetaan useaan kertaan. Tahtisekvenssi joka on vaaleiden kertausmerkkien sisällä voidaan asettaa tummien kertausmerkkien sisään.

Seuraava on esimerkki toistettavasta sekvenssistä toisen toistettavan sekvenssin sisällä:

Seuraavassa sama 'metronominen musiikki' on tehty ilman tummia kertausmerkkejä:

On tärkeää tietää että tummia kertausmerkkejä ei voida laittaa vaaleiden kertausmerkkien sisään. BARBARA osaa varoittaa jos joku yrittää tehdä 'tummia toistoja' 'vaaleiden toistojen' sisällä.

Tempo

BARBARAn käyttämä numeerinen tempo tarkoittaa aina neljäsosanuottien määrää minuutissa. Päänäkymässä on napit, joilla tempoa voidaan pienentää tai isontaa. Painamalla näitä nappeja pidempään saadaan tempo muuttumaan nopeammin.

Toinen tapa tempon hallintaan on käyttää sitä varten olevia ohjelmointinappeja. On mahdollista luoda tahtisekvenssi joka soitetaan joko kiihtyvässä tai hidastuvassa tempossa. Seuraava on esimerkki sekvenssistä jossa tempoa kasvatetaan.

Yllä esitetyssä 'metronomisessa musiikissa' alkutempo on 80 neljäsosanuottia minuutissa. Sitten neljä 4/4-tahtia ja kaksi kokotaukoa soitetaan tuossa tempossa, minkä jälkeen tempoa kasvatetaan arvolla 20. Toisella soittokerralla nuo neljä 4/4-tahtia ja kaksi kokotaukoa soitetaan tempossa 100.

Yllä olevassa esimerkissä kertausmerkkien sisällä oleva soitetaan 6 kertaa, joten tempoakin kasvatetaan kuusi kertaa, ja lopullinen tempo on 200. Tuota lopullista tempoa ei kuitenkaan koskaan käytetä, koska riittävä soittomäärä on jo saavutettu.


Harvinaiset tahtilajit

BARBARA tarjoaa ohjelmointinappeja hyvin monien tahtilajien ohjelmointiin, mutta nämä napit eivät kata kaikkia mahdollisia tahtilajeja. Tämän ongelman ratkaisemiseksi BARBARAssa on harmaat tahtien ohjelmointinapit. Harmaita nappeja käyttämällä on mahdollista saada BARBARA soittamaan tahteja joita varten ei ole olemassa yksittäisiä nappeja.

Voimme ajatella että seuraava nappi tekee seuraavanlaisen 'metronomisen musiikin': tick, tock, tock, tock

Sitten on olemassa seuraava nappi joka tekee vain 'tick'-äänen.

Ja on olemassa seuraava nappi joka tekee vain 'tock'-äänen.

Kahta viimeksi esiteltyä nappia käyttäen voimme laittaa BARBARAn soittamaan harvinaisia tahtilajeja. Esimerkiksi, voimme ajatella että seuraava sekvenssi sisältää tahdit joilla on tahtilajit 9/4 ja 11/4.


Harmaita nappeja käyttäen on mahdollista ohjelmoida lähestulkoon mikä tahansa tahtilaji keinotekoisesti. Kun lisäksi käytetään kertausmerkkejä, voidaan keinotekoiset tahdit saada soimaan useaan kertaan. Esimerkiksi seuraava sekvenssi soittaa neljä 7/16-tahtia joita seuraa yksi 9/16-tahti:

Listat

BARBARA pitää yllä listoja mm. käyttäjän tekemistä tahtisekvensseistä. Lists-napin painamisen jälkeen löytyy seuraavat listat:

Named

Tämä lista sisältää tahtisekvenssejä jotka metronomin käyttäjä on itse laatinut ja nimennyt. Lista on aakkosjärjestyksessä. Jotta tahtisekvenssi päätyy tälle listalle, on sille annettava editointinäkymässä Name-napin avulla nimi. Listalta on mahdollista tuhota tahtisekvenssejä joita ei enää tarvita. Jos nimettyä tahtisekvenssiä halutaan muuttaa, se täytyy ensin ladata metronomiin Select-napin avulla.

Played

Tämä lista rakentuu automaattisesti siten että BARBARA laittaa aina listan alkuun viimeksi soitetun tahtisekvenssin. Tarkoitus on että tämän listan avulla on helppo löytää hiljattain käytetty tahtisekvenssi.

Demo

Tämä lista sisältää 'demopiisejä', jotka on sisäänrakennettu BARBARAan. Näitä tutkimalla voi oppia lisää metronomin käytöstä. Demoja voi ladata metronomiin soitettavaksi Select-napin avulla, minkä jälkeen niitä voi myös editoida. Jos demoa editoi, BARBARA muuttaa automaattisesti sen nimen.

Bin

Jos luodaan uusi tahtisekvenssi, mutta sille ei anneta nimeä, sekvenssille annetaan 'keinotekoinen' nimi joka sisältää päivämäärän ja kellonajan, ja tuo nimeämätön sekvenssi talletetaan sitten automaattisesti Bin-listalle. Bin-listalle tallettuu myös vanha versio nimetystä tahtisekvenssistä, jos Named-listalla olevaa sekvenssiä muutetaan. Jos Named-listalla oleva tahtisekvenssi tuhotaan, se siirretään Bin-listalle.

Kun Bin-listalle lisätään tahtisekvenssi, se lisätään aina listan alkuun. Listan lopussa olevat vanhimmat sekvenssit tuhoutuvat automaattisesti aikanaan.


Seuraavassa kuvassa näkyy demoja sisältävän listan alku. Sieltä löytyy mm. esimerkkejä kuinka 4/4-tahti voidaan rakentaa eri tavoin, kuinka tempoa muutetaan, kuinka käytetään kertausmerkkejä, jne.

Info & Settings

Info-napin painamisen jälkeen avautuu scrollattava sivu jossa on mahdollista tehdä mm. ääniin liittyviä asetuksia.

Tuolla sivulla on myös muutamia varoituksia, ja siellä on myös napit joiden avulla pääsee tällä saitilla oleville sivuille laitteen selaimen avulla.

BARBARA App Storessa

BARBARA toimii iPhone-, iPad- ja iPod touch -laitteissa. Seuravaa ikonia klikkaamalla pääset suoraan Applen App Storeen.

Voit käyttää iPhonen, iPadin tai iPod touchin App Store -sovellusta BARBARAn asentamiseen. Tarvittaessa voit hakea App Storesta sanoilla "BARBARA the Metronome". BARBARA toimii laitteissa jotka käyttävät versiota 13.1 tai uudempaa iOS-käyttöjärjestelmästä.

Copyright © 2022 Asteroid Zone Software Ltd.

Apple, Apple Logo, iPhone, iPad, and iPod touch are trademarks of Apple, Inc.

App Store is a service mark of Apple, Inc.